Marketing Honda Nghệ An - Sông Lam tuyển dụng Trưởng phòng marketing ô tô Honda

@meocon

Moderator
  • Chịu trách nhiệm chính trước Ban giám đốc các hoạt động của Phòng MKT;
  • Quản lý, điều hành hoạt động chung của Phòng MKT;
  • Giao việc, kiểm soát, đôn đốc, nhắc nhở và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên trong phạm vi quản lý;
  • Hướng dẫn, đào tạo nhân viên trong phạm vi quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp làm việc và các kỹ năng xử lý công việc;
  • Đảm bảo các công việc thuộc Phòng MKT được thực hiện theo đúng quy trình, đáp ứng được yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
  • Xây dựng các quy trình, quy định làm việc của Phòng và các mẫu biểu kèm theo; Xây dựng hệ thống báo cáo trong nội bộ Phòng phục vụ công việc;
  • Phối hợp cùng bộ phận Nhân sự tiến hành tuyển dụng, lựa chọn ứng viên phù hợp
  • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BGĐ.
Honda Nghệ An - Sông Lam tuyển dụng.png
 

Bài viết mới

Bên trên